Scroll to top

Misija i vizija

MISIJA

Naša mislija je izgraditi respektabilnu organizaciju koja će postati ravnopravan partner u donošenju odluka. Cilj nam je u što većem broju mladih ljudi omogućiti sudjelovanje u javnom životu i procesu donošenja odluka.

VIZIJA

Naša vizija je izgraditi demokratsko društvo međugeneracijske i druge solidarnosti, slobode, jednakosti, socijalne pravde u kojem će kvalitetno obrazovanje biti dostupno svima. Želimo društvo u kojem će dostojanstvo pojedinca biti zagarantirano socijalnom, pravnom i ekonomskom sigurnošću.

SLOBODA. JEDNAKOST. DEMOKRACIJA. SOLIDARNOST.

Forum mladih je slobodno udruženje mladih, koje svoje poglede na svijet oblikuju na vrednotama slobode svakog pojedinca, solidarnosti kao temelja društvene integracije, jednakosti svih ljudi, ravnopravnosti spolova i poštivanju ljudskih prava. Te poglede Forum mladih konkretizira kroz svoje djelovanje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Više o našoj organizaciji.

Želimo sudjelovati u izgradnji demokratskog društva temeljenog na vrijednostima slobode, ljudskih prava, socijalne pravde, mira, jednakosti tolerancije, ravnopravnosti spolova, solidarnosti, društva socijalnog napretka i blagostanja u kojem svaki pojedinac ima prava misliti, djelovati i stvarati bez straha, pritiska, nasilja, eksploatacije.

Smatramo da mladi nisu i ne smiju biti isključivo promatrani u kontekstu problema nego na mlade gledamo kao resurs i potencijal za stvaranje novih materijalnih i duhovnih vrijednosti u našem društvu. U vremenu u kojemu mlade treba smatrati pozitivnom snagom, umjesto da ih se smatra problemom, zalažemo se za to da se želje i glas mladih čuju te da ih se smatra punopravnim sudionicima razvoja Hrvatske i hrvatskog društva. Isključenost mladih iz procesa donošenja odluka onemogućava ispravno funkcioniranje demokracije zbog čega se zalažemo za otvaranje prostora koji može mladima omogućiti izražavanje i uvažavanje njihovog mišljenja, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj razini.

VRIJEDNOSTI

Poštivanje čovjeka, njegova dostojanstva, prava i sloboda, neovisno o njegovom svjetonazoru, vjerskoj i nacionalnoj pripadnosti, spolu, spolnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom stanju.

Jednakost šansi, afirmacija prava i sloboda zapostavljenih i obespravljenih pojedinaca, društvenih grupa i slojeva te ravnopravnost spolova.

Zajamčeno pravo ljudi na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu skrb, radna, obiteljska i druga prava.

Društvo bez privilegija, diskriminacije i marginalizacije.

Društvo u kojem će svi ljudi imati pravo na humani i plaćeni rad, te u kojem će svi oblici rada biti pravedno tretirani.

Ostvarivanja i zaštite prava radnika, osoba koje žive od rada i na temelju svog rada.

Modernu demokratsku državu zasnovanu na političkom angažmanu građana, koja će omogućiti razvoj slobodnog, pravednog i solidarnog društva.

Poštivanje antifašizma kao civilizacijske tekovine suvremenog svijeta, te afirmaciju i njegovanje tradicija na kojima se temelji moderna Europa.

Poboljšanje kvaliteta ljudskog života u suradnji sa socijaldemokratima svih zemalja svijeta.