Scroll to top

Inicijativa mladih za ljudska prava: Konzultacije o međunarodnim standardima zaštite prava nacionalnih manjina

Sudionici:

Ivan Novosel – predavač; Kuća ljudskih prava Zagreb

Nevena Blažević – YIHR

Maja Ilčić – Laburisti

Emina Đurašević – SDSS

Lorena Leskovar – SDP (FM Pregrada)

Hrvoje Novak – SDP (FM SDPH)

 

Inicijativa mladih za ljudska prava kroz Mrežu stranačkih organizacija mladih i uz podršku National Endowment for Democracy organizirala je trening konzultacije s mladim političarima i političarkama o međunarodnim standardima zaštite prava nacionalnih manjina. Cilj trening konzultacija bio je upoznati politički aktivne mlade o obvezama tijela vlasti Republike Hrvatske u kontekstu garancije, zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina.

Sudionici su najprije upoznati s međunarodnim dokumentima koje je RH ratificirala i zakonima koji štite prava nacionalnih manjina. Isto tako sudionici su upoznati s aktivnostima koje je Platforma 112 uz suradnju Inicijative mladih za ljudska prava i GONG-a (SVI MI – Za  Hrvatsku svih nas) poduzela za vrijeme inicijative vezano za referendumsko pitanje koje je Stožer za obranu hrvatskog Vukovara pokretao krajem 2013., a vezan za prava na korištenje pisma i jezika manjina. Platforma 112 tim povodom je izradila dokument „Podnesak zastupnicima hrvatskog Sabora i sucima Ustavnog suda u vezi sa zahtjevom „Stožera za obranu hrvatskog Vukovara“ o raspisivanju referenduma o pravu nacionalnih manjina na ravnopravnu uporabu manjinskih jezika i pisama: Pregled međunarodnih instrumenata i normi za zaštitu jezičnih prava nacionalnih manjina“ koji je poslan zastupnicima Sabora i Ustavnom sudu. Inicijativa (Podnesak) Platforme 112 pokazala se prihvaćenom te je referendumsko pitanje poslano na ocjenu Ustavnom sudu koji je pitanje ocijenio kao neustavno, ali je dao naputak da se prilikom upotrebe manjinskog pisma i jezika (dvojezične ploče) treba uzeti u obzir osjećaje hrvatskog naroda.

Tokom konzultacija pokrenuto je pitanje postoji li potreba za zastupnicima manjina u Saboru, ako postoji trebaju li imati ista prava kao i ostali zastupnici te je naveden primjer Vukovara gdje manjinski narodi mogu komunicirati s Gradonačelnikom na svom jeziku, ali uz plaćanje pristojbe od 20 kn.

Na kraju sastanka zaključeno je kako je potrebna veća rasprava o manjinama i problemima s kojima se pripadnici drugih naroda suočavaju u RH te naglašena potreba da se mladi političari i političarke više angažiraju po tom pitanju.

PRILOG: Svi mi – Za Hrvatsku svih nas

„Podnesak zastupnicima hrvatskog Sabora i sucima Ustavnog suda u vezi sa zahtjevom „Stožera za obranu hrvatskog Vukovara“ o raspisivanju referenduma o pravu nacionalnih manjina na ravnopravnu uporabu manjinskih jezika i pisama: Pregled međunarodnih instrumenata i normi za zaštitu jezičnih prava nacionalnih manjina“