Rezolucija o borbi protiv nasilja nad mladima i prekarnog rada